با پرداخت به موقع روستای خود را آباد کنیم.

اطلاعات سازمان

دهیاری کمیشان
استان
مازندران
شهر
نکا
بخش
مرکزی
روستا
کمیشان
بانک
ملی
شماره حساب
۰۱۰۶۰۱۳۵۰۰۰۰۴

نماد الکترونیکی