امروز : 08 خرداد 1403 ساعت : 23:49

لیست عوارض : دهیاری روستای کمیشان

در این بخش از پرتال سامانه عوارض تمامی عوارض های روستایی برای اعضای روستا نمایش داده شده.

ردیف
1 حمل زباله نفر 30,000 فعال
2 زمین زراعی دیم هکتار 6,000 غیرفعال
3 زمین زراعی آبی هکتار 12,000 غیرفعال
4 کاهبند دستگاه 48,000 غیرفعال
5 تیلر دستگاه 2,400 غیرفعال
6 دروگر دستگاه 12,000 غیرفعال
7 کمباین دستگاه 250,000 غیرفعال
8 بیل مکانیکی دستگاه 300,000 غیرفعال
9 تراکتور دستگاه 20,000 غیرفعال
10 سواری و وانت دستگاه 5,000 غیرفعال
11 کامیونت دستگاه 30,000 غیرفعال
12 کامیون و تریلی دستگاه 60,000 فعال
13 واحد های تجاری,خدماتی دستگاه 7,500 غیرفعال
14 دامپروری سنتی راس 150 غیرفعال
15 گاوداری سنتی هر راس 2,500 غیرفعال
16 مرغداری هزار قطعه 5,000 غیرفعال
17 حمل چوب و سنگ سرویس 150 غیرفعال
18 پرورش ماهی هر هزار متر 300,000 غیرفعال
19 باغ مرکبات وسیاه ریشه هکتار 12,500 غیرفعال
20 روشنایی معابر هر خانوار 20,000 غیرفعال